Forum Comments

آیا راهپیمایی در جهت دادخواهی شلیک به هواپیمای اکراینی لازم و راه گشاست؟
In Topics and General Discussion
Maryam Moghaddam
Aug 09, 2021
جالب است برای من که وقتی آقای مقدم مسائل را برای رسیدن به راه حل موشکافی میکنند امثال من به این فکر فرو میروند که چطور میشود کمکی کرد که از این بن بست نجات پیدا کرد و هستند کسانیکه سوال میکنند چرا اصلا ایشان مطالب را عمومی کردند و باید همه مسائل پشت پرده حل شود !! چه بسا که همان پشت پرده ها و پنهان کاری ها باعث شد آن هدف والا که می‌توانست یک ائتلاف بزرگ برای ویران کردن خانه ضحاک را در پیش داشته باشد به چند خواست در سطوح پایین برساند . چرا چون فرصت طلبانی بودند که با بازی با احساسات بازماندگان راه انجمن را به بیراهه بردند . آنهاییکه سالهاست جز تجمعات سکوت و .‌‌‌‌‌... در زمانهای حساس کاری نکردند . جناب مقدم روزی نیست که غم تک تک عزیزان و بازماندگان را با تمام وجود حس نکنم ولی صد افسوس که میبینیم متاسفانه راه دادخواهی به بیراهه میرود .باز هم امیدوارم انجمن هر چه زودتر در سیاستها و انتخاب مشاوران بازنگری کند .ما هم در این مسیر تا روزی که مسببان و عاملان این جنایت به سزای عملشان برسند همراه و همگام شما خواهیم بود
1
0
M
Maryam Moghaddam

Maryam Moghaddam

More actions